Vydělejte si na kauci: Zjistěte vše o úroku z kauce

Úrok Z Kauce

Výše úroku z kauce

Výše úroku z kauce se řídí buď dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nebo zákonem. Pokud není výše úroku v nájemní smlouvě výslovně uvedena, platí zákonná úroková sazba. Ta se odvíjí od výše repo sazby stanovené Českou národní bankou. Konkrétní výpočet zákonného úroku z kauce naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Je důležité si uvědomit, že pronajímatel nemá nárok na úrok z kauce za prvních šest měsíců nájmu.

Výpočet úroku z kauce

Výpočet úroku z kauce se řídí Občanským zákoníkem a nařízením vlády č. 374/2015 Sb. Základní úroková sazba se odvíjí od repo sazby stanovené Českou národní bankou. K této sazbě se připočítává osmiprocentní příplatek. V praxi to znamená, že čím vyšší je repo sazba, tím vyšší je i úrok z kauce. Pro výpočet se používá jednoduché úročení a úrok se počítá za každý den trvání nájemního vztahu. Nájemce má právo na výplatu úroku z kauce po skončení nájmu, pokud splnil všechny své povinnosti.

Nárok na úrok z kauce

Vratná kauce, kterou pronajímatel požaduje, neslouží k jeho obohacení, ale jako pojistka pro případ poškození bytu. Proto se na ni nevztahuje automatický nárok na úrok. Zákon přímo nestanovuje povinnost úročit kauci, ale pokud se strany nedohodnou jinak, pronajímatel není oprávněn úroky z kauce pobírat.

Nicméně, nic nebrání tomu, aby se strany v nájemní smlouvě dohodly na úročení kauce. V takovém případě by pronajímatel měl úroky z kauce nájemci pravidelně připisovat a při skončení nájmu mu je vyplatit společně s jistinou.

Nevyplácení úroku z kauce

V České republice neexistuje zákonná povinnost pronajímatele vyplácet úrok z jistoty (kauce). Tato praxe se řídí především ustanoveními Občanského zákoníku a případnou nájemní smlouvou. Pokud smlouva výslovně nestanoví vyplácení úroku z kauce, pronajímatel tuto povinnost nemá. Je však vhodné, aby si obě strany podmínky pronájmu, včetně problematiky kauce a případného úroku, jasně stanovily v písemné formě. Tím se předejde případným nedorozuměním a sporům v budoucnu.

Spor o úrok z kauce

Kauce je běžnou součástí mnoha smluv, ať už se jedná o pronájem bytu nebo uzavření obchodního kontraktu. Co se ale stane s úroky, které kauce během trvání smluvního vztahu vygeneruje? Záleží na znění smlouvy. Pokud smlouva výslovně neupravuje nárok na úrok z kauce, pak tento nárok nevzniká. V opačném případě má věřitel právo na úrok z kauce, a to ve výši sjednané ve smlouvě, případně ve výši zákonné. Spor o úrok z kauce tak může nastat v případě, kdy není jasně dáno, komu úrok náleží. V takovém případě je vhodné obrátit se na soud, který spor rozhodne.

Publikováno: 01. 06. 2024

Kategorie: ekonomika

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: úrok z kauce | informace o úroku z kauce